LONG – TERM ESC OPPORTUNITY IN POLAND

ESC

NAME: “Never Be the Same”

PLACE: Bydgoszcz, Poland
DURATION: 2019 – 2020, September
HOSTING ORGANIZATION: The University of Economy in Bydgoszcz

SENDING ORGANIZATION: Gyumri “Youth Initiative Centre” (YIC) NGO

AIM: To contribute to the individual and social development of local elderly and children, to improve teamwork and language skills, and to increase the level of intercultural awareness.

WHO CAN PARTICIPATE: The program is for 18-30 years old, initiative, motivated young people with conversational level of English.

 

TO APPLY you need to send your CV and Motivation letter (Word or PDF format) in English to evs.sending@yic.am email address.

 

APPLICATION DEADLINE is June 23, 18:00.

 

NOTE ! In order to take part in the project you should register in European Solidarity Corps (ESC) portal with the following link: https://europa.eu/youth/solidarity_en

 

All the applicants will be notified about both positive and negative decision.

More details about the project can be found in the info pack.

In case of further questions you can contact Mariam Gharagyozyan at mariam.gharagyozyan@yic.am or call YIC office with number 095919197 from 10:00 to 18:00 (except Sunday and Monday).

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ

ESCԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «Never Be the Same»

ՎԱՅՐԸ՝ Բիդգոշ, Լեհաստան

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2019 – 2020, սեպտեմբեր

ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «The University of Economy in Bydgoszcz»

ՈԻՂԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ
ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ է՝ Նպաստել տեղի երեխաների և մեծահասակների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, թիմային աշխատանքի և լեզվական հմտությունների բարելավմանը և միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը:

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ 18-30 տարեկան, նախաձեռնող, մոտիվացված, շփվող և անգլերենի հաղորդակցման հմտություններ ունեցող երիտասարդներ:

 

Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է evs.sending@yic.am էլ․հասցեին ուղարկել անգլերեն լեզվով ինքնակենսագրական (CV) և մոտիվացիոն նամակ (Word կամ PDF ֆորմատով)։

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆ Է ս/թ հունիսի 23-ը, 18:00-ն։

 

ՀԻՇԵՑՈՒՄ՝ Կամավորական ծրագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել «Եվրոպական Համերաշխության Կորպուս» ծրագրի առցանց հարթակում հետևյալ հղմամբ՝ https://europa.eu/youth/solidarity_en

 

Բոլոր դիմորդները կծանուցվեն և՛ դրական, և՛ բացասական պատասխանի դեպքում:

 

Ծրագրին ավելի մանրամասն կարող եք տեղեկանալ ծրագրի տեղեկատուից։

 

Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Մարիամ Ղարագյոզյանին mariam.gharagyozyan@yic.am էլ. հասցեով կամ զանգահարել ԵՆԿ ՀԿ գրասենյակ 095919197 հեռախոսահամարով ժամը 10։00-ից 18։00-ն (բացի կիրակի և երկուշաբթի օրերից):