12301703_1076206035746165_2349516673085798961_n
Երբ. Նոյեմբերի 8-15, 2015 Ոտեղ. Թորոս, Շիրակի մարզ Նպատակ. Խթանել երիտասարդների աշխատունակության բարձրացմանը` օգտագործելով կամավորությունը որպես ուսուցողական մեխանիզմ: Այն կպատրաստի վերջիններիս աշխատանքային շուկայի համար կամավորության մի շարք գործողությունների միջոցով: Նկարագրություն. Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն Գերմանիայի "Fairbund e.V." կազմակերպության հետ համատեղ նոյեմբերի 8-15-ը հյուրընկալում է յոթօրյա միջազգային դասընթաց, որը իրականացվում է Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրին մասնակցում են Հայաստանից, Գերմանիայից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Բելառուսից, Վրաստանից և Ուկրաինայից ժամանած 30 երիտասարդներ:      Տեսնել ավելին...


12119018_1056729491027153_1308702479115729606_n
Երբ. Հոկտեմբերի 20-27, 2015 Որտեղ. Թորոս, Շիրակի մարզ Նպատակ. Երիտասարդական աշխատողներին տալ հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են երիտասարդական աշխատանքում կոնֆլիկտների հանգուցալուծման ժամանակ կառուցողական և համակարգված մոտեցում ցուցաբերելու համար: Նկարագրություն. Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն Չեխիայի "The Globe" կազմակերպության հետ համատեղ հոկտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 27-ը հյուրընկալեց յոթօրյա միջազգային դասընթաց, որը իրականացվում է Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը նախատեսված էր երիտասարդ առաջնորդների, երիտասարդական ոլորտի աշխատողների համար, ովքեր աշխատում են անմիջապես երիտասարդների հետ և ցանկանում են զարգացնել իրենց կարողությունները անհատական երիտասարդական աշխատանքում և ստեղծել միջազգային համագործակցություն երիտա...


dreamstime_7235448
When. October 27, 2013Description. A YIC members meeting took place on October 27 which had rather a festive event format. At the beginning of the event the consicutive members’ meeting was held during which the upcoming local and international projects of the organization, the directions of the strategic plan for 2014-2017 of the organization were introduced as well as the new EVS volunteers were welcomed.The event continued with surprises, the ceremony of handing in the membership cards of the NGO members and concluded with a party.Not only YIC members but also friends of the organization were present at the event.See more ...


banner-1
When. February 5, 2013Description. On February 5, 2013 the annual reporting event 2012 of the organization was organized in YIC NGO office. Representatives from different originations of public sector from and outside Gyumri, local businessmen, the members of Local Advisory Board of YIC NGO, the members and international volunteers of YIC NGO were invited.The meeting was opened by YIC NGO president Artur Najaryan who welcomed the guests and introduced the aim of the meeting. Later on, one of the founders of YIC NGO, Gurgen Balasanyan spoke about the history and mission of the organization. Nelli Minasyan who is the projects officer of YIC NGO introduced the activities done by the NGO during 2012.After that, Anna Yegoyan who is the chairperson of the international b...


Untitled-1
When. December 29, 2012Description. “International Club” of Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO with the support of German Embassy in Armenia organized “Christmas Market” at Gyumri Vardanants /Central/ Square, on December 29.The representatives of seven countries – Austria, Germany, Poland, Denmark, Portugal, Romania and the USA, together with young people from Armenia in separate pavilions presented how Christmas was celebrated in their countries with corresponding Christmas decoration, food, drinks and presents for the guests and passers-by.See more ...


Youth Group Image
When. December 5, 2012Description. On December 5 Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO organized an event devoted to the International Volunteer Day. The local and international volunteers had their big investment in the organizing of the event.The event consisted of four parts – each devoted to exploring volunteering from a different angle. The event began with an opportunity for local members to learn more about YIC international volunteers through a “Living Library”, during which the international volunteers became human “books” for YIC members to read and discover.Later a photo-exhibition was held which aimed at showing the meaning of volunteering through different photos.The event continued with Forum Theatre through which several YIC members tried to show some wron...