Ուսումնասիրությամբ վեր են հանվել Շիրակի մարզում երիտասարդների ոչ ֆորմալ կրթության կարիքները, ինչպես նաև դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկություններ։ Զեկույցը ներկայացնում է հետազոտության նպատակն ու խնդիրները, մեթոդաբանությունը, արդյունքների վերլուծությունը, հիմնական եզրահանգումներն ու առաջարկությունները։