«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպությունը հիմնվել է 2008 թվականին Գյումրիում՝ գործունեության հիմքում ունենալով երիտասարդական նախաձեռնությունների և ակտիվ մասնակցության խրախուսման միջոցով երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացման և համայնքի զարգացման գաղափարը։

2008 թ.-ից ԵՆԿ-ն խթանում է երիտասարդների զարգացմանը` հասնելու իրենց լիարժեք ներուժին` կենտրոնախույզ (աութրիչ) և կենտրոնահեն աշխատանքով, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթական, սոցիալական ու մշակութային գործունեությամբ։
Ամեն տարի ավելի քան 200 երիտասարդ սովորում է ինչպես մասնակցել տեղական որոշումների կայացման գործընթացներին, որոնք անմիջականորեն ազդում են իրենց վրա, ստանում է կամավորական կարևոր հնարավորություններ, որոնք նպաստում են սոցիալական համախմբվածությանն ու  համերաշխությանը, և ներգրավում է այնպիսի ծրագրերի մեջ, որոնք տալիս են  աշխատունակության արդյունավետ կարողություններ։

Հաշվի առնելով հավասարության և արդարության սկզբունքները՝ ԵՆԿ երիտասարդական գործունեությունը բաց է Հայաստանում ապրող ցանկացած երիտասարդի համար:
Երիտասարդները կարող են մասնակցել լեզուների ակումբների, աշխատարանների, տեղական և միջազգային փոխանակման ծրագրերի, ճամբարների, դասընթացների, ուսումնական այցերի, պրակտիկայի հնարավորությունների, հետազոտական ​​ուսումնասիրությունների և շահերի պաշտպանության արշավների դեռահասների և երիտասարդների համար:

ԵՆԿ ՀԿ-ն այժմ ունի երկու բաց երիտասարդական կենտրոն. «Գյումրու երիտասարդների տունը» բացվել է 2018 թ․-ին` Եվրոպական միության և Գյումրու համայնքապետարանի հետ համագործակցությամբ, իսկ «Սպիտակի երիտասարդների տունը»՝ 2020 թ․-ին` Յունիսեֆի և Սպիտակի համայնքապետարանի հետ համագործակցությամբ:

ԵՆԿ-ի տեսլականը՝
Արժեք ստեղծող երիտասարդ

ԵՆԿ–ի առաքելությունը`
Նպաստել երիտասարդի կայացմանը՝ որպես մրցունակ, նախաձեռնող, պատասխանատու անհատ և քաղաքացի։

ԵՆԿ գործունեության հիմնական ուղղությունները`

 • Աջակցել երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը.
 • զարգացնել առողջ ապրելակերպի մշակույթը երիտասարդության շրջանում,
 • մեծացնել երիտասարդության մասնակցությունը մշակութային կյանքում,
 • բարձրացնել երիտասարդների մրցունակությունը աշխատաշուկայում:
 • ներգրավել երիտասարդներին շարունակական ոչ ֆորմալ կրթական
  գործընթացներում
 • Խթանել երիտասարդների նախաձեռնողականությունը.
 • մեծացնել երիտասարդների դերը հասարակական հիմնախնդիրների լուծման գործում,
 • աջակցել երիտասարդների նորարար գաղափարների իրականացմանը
 • զարգացնել կամավորության մշակույթը երիտասարդության շրջանում: