HOSTING
YIC NGO in the framework of “European Solidarity Corps” (former: ”Youth In Action”) and ”Erasmus+ Youth” implements the ”European Voluntary Activities” program. EVA gives European youth a chance to volunteer in Armenia.
ESC aims to instill in young people humanism, tolerance and to encourage active citizenship for community development.


“Volunteering Activities, rewarding experiences” When: March 2019 – August 2019 Where:  Gyumri, Armenia   Aim: To promote volunteerism and intercultural communication through peer-to-peer learning and non-formal educational activities. Volunteer’s Tasks: To support in organizational activities of "Friday’s Cafe", to plan, prepare and run French club, to organize promotional activities about volunteering and present the culture, food, dances and traditions of her country.       ...


“Create Opportunities”  When: January 2019 – January 2020 Where:  Gyumri, Armenia   Aim: To promote volunteerism and link art and intercultural learning for the empowerment and self-development of young people. Volunteer’s Tasks: To support in organizational activities of "Friday’s Cafe", to plan, prepare and run a handicraft and drawing club for “Youth House” beneficiaries, to organize promotional activities about volunteering and present the culture, food, dances and traditions of her country.     ...


On Junuary 30, 2019 the farewell event for Bert Tsapov (Estonia) took place.  Bert has been volunteering for nine months at Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO organizing different projects like the “Friday’s Café”, Improvisation Club at Youth House, International Youth Day, making monthly videos “Through the eyes of EVS”, etc.During the event, EVS Coordinator Mariam Gharagyozyan awarded the volunteer with a Certificate of Appreciation and YouthPass for his work.       ...


  When: October 2018 – August 2019 Aim: To promote volunteerism and link art and intercultural learning for the empowerment and self-development of young people. Volunteer’s Tasks: To plan and run the “Handicraft” Club twice a month for the young people aged 13-30 from Gyumri and Shirak region, to support in organizational activities of “Intercultural Club” and “Friday’s Cafe”, to plan, prepare and run promotional activities about volunteering called “Volunteering Month with YIC”, to organize a photo exhibition, an open air movie screenings and presentation of their culture, food, dances and so on, to design YIC’s monthly newsletter.  ...


Երբ՝  Հոկտեմբեր 2018 – Օգոստոս 2019 Նպատակ՝  Խթանել կամավորությունը և կապել արվեստը և միջմշակութային ուսուցումը՝ նպաստելով երիտասարդների հզորացմանը և ինքնազարգացմանը։ Կամավորի առաջադրանքները՝ Շիրակի մարզի և Գյումրու 13-30 տարեկան երիտասարդների համար պլանավորել և անցկացնել «Ձեռագործ աշխատանք»-ի ակումբ՝ ամսական երկու անգամ, աջակցել «Միջմշակութային ակումբ»-ի և «Ուրբաթօրյա սրճարան»-ի կազմակերպչական  աշխատանքներին, պլանավորել, նախապատրաստել և անցկացնել կամավորությունը խթանող միջոցառումներ` «Կամավորության ամիս ԵՆԿ-ի հետ» նախագծի շրջանակներում, կազմակերպել ֆոտոցուցահանդես, բացօթյա կինոդիտումներ, իրենց երկրի մշակույթի, ուտեստների, պարերի և այլնի ներկայացում, ինչպես նաև պատրաստել ԵՆԿ ամսական պարբերականը։  ...


 Երբ՝ Հոկտեմբեր 2018 – Հոկտեմբեր 2019 Նպատակ` նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը և բարձրացնել վերջիններիս դերը հասարակության մեջ՝ կամավորության խթանման, մատչելի ծառայությունների մատուցման և երիտասարդական աշխատանքի նորարարական մոտեցումների օգտագործման միջոցով: Կամավորի առաջադրանքները՝ «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի շահառուների համար կազմակերպել մշակութային, սպորտային, կրթական և ստեղծագործական միջոցառումներ և աշխատարաններ, ներկայացնել երիտասարդական աշխատանքի իր երկրի փորձը, ներգրավվել հյուրընկալող կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերում՝ մասնավորապես ֆոնդահայթայթման գործընթացում։  ...


 When: October 2018 – October 2019 Aim: To ensure the self-development of young people and empower them to play an active role in the society through promoting volunteerism, providing accessible services and utilizing innovative approaches in youth work. Volunteer’s Tasks: To plan, prepare and run cultural, sport, educational and creative workshops for children and young people in the “Youth House” open youth centre, present youth work realities of her country organizing different events to share the experience of youth work, to assist in the on-going projects of the RO especially with the crowdfunding campaign.  ...


On October 22, 2018 the farewell event for Martin Mico (Slovakia) took place. 😊 👋 Martin used to do volunteering in Gyumri within the framework of European Voluntary Service (EVS) programme, has been a volunteer at Gyumri “Youth Initiative Centre” for a year organizing activities within the framework of "Friday’s Café" and various events, led Computer club at the Youth House. He also was engaged in PR management of the organization. During the event, EVS Coordinator Mariam Gharagyozyan awarded the volunteer with a Certificate of Appreciation and YouthPass for his work. ...


On September 29, 2018 the farewell event for Alex Hooikammer (Belgium) took place. Alex used to do volunteering in Gyumri within the framework of European Voluntary Service (EVS) programme, has been a volunteer at Gyumri “Youth Initiative Centre” for a year organizing activities within the framework of "Friday’s Café" and various events, taught English with non-formal methods at Nº 7 basic school and “Aster” kindergarten in Gyumri and implemented Diversity and Equality Week in Youth House . During the event, EVS Coordinator Mariam Gharagyozyan awarded the volunteer with a Certificate of Appreciation and YouthPass for his work.     ...


On August 24, 2018 the farewell event for Merlin Seifert (Germany) took place.  ? ? Merlin used to do volunteering in Gyumri within the framework of European Voluntary Project (EVS) programme, has been a volunteer at Gyumri “Youth Initiative Centre” for a year organizing activities within the framework of "Friday’s Café" and various events, taught German with non-formal methods at Nº 3 basic school in Gyumri and led YIC German club. During the event, EVS Coordinator Mariam Gharagyozyan awarded the volunteer with a Certificate of Appreciation and YouthPass for her work....