mobility_transparent_3
 *International Training Course in Lithuania*  Title: “1 on 1: Interpersonal relationship in youth work”Place: Daugirdiškės, LithuaniaDates: 13-22 December, 2015 The project is targeted to youth leaders/workers working directly with young people (especially with fewer opportunity youth), who wish to improve their competences in individual youth work and create partnerships in youth field on international level. The deadline for applications is September 8th, 2015, by 15:00. Should you have additional questions, please contact Valya Martirosyan at valya.martirosyan@yic.am or call the YIC office by the following phone numbers: 095 919197 or 0312 69497.  *Applicants should be at least 18 years old.A...


mobility_transparent_3
 Անվանումը՝ “1 on 1: Interpersonal relationship in youth work”Վայրը՝ Դաուգիրդիշկես, Լիտվա  Օրերը՝ դեկտեմբերի 13-22, 2015 Ծրագիրը նախատեսված է երիտասարդ առաջնորդների, երիտասարդական ոլորտի աշխատողների համար, ովքեր աշխատում են անմիջապես երիտասարդների հետ (հատկապես սահմանափակ հնարավորություններով) և ցանկանում են զարգացնել իրենց կարողությունները անհատական երիտասարդական աշխատանքում և ստեղծել միջազգային համագործակցություն երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում:  Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու վերջնաժամկետն է ս/թ սեպտեմբերի 8-ը, ժ. 15:00-ն: Հավելյալ հարցերի համար կարող եք  դիմել Վալյա Մարտիրոսյանին valya.martirosyan@yic.am էլ. հասցեով կամ զանգահարել ԵՆԿ ՀԿ գրասենյակ 095 919197 կամ 0312 69497 հեռախո...


mobility_transparent_1_0
    Title: “Sound of Music”Place: Savigno, Bologna, ItalyDates: October 12-23, 2015 The general idea of the project is to offer its participants the opportunity to live an international experience, capable of boosting the participants’ active citizenship and intercultural dialogue. Starting from their common passion for music, the project aims to help empower its participants by introducing them to a non-formal training path thought out to favour their personal and professional development. The activities will lead to a reflection on life in rural and disadvantaged urban areas, facilitating debate and personal expression in relation to the difficulties and worries of youth with the same background. Finally, participants ...


mobility_transparent_1_0
    Անվանումը՝ “Sound of Music”Վայրը՝ Սավինիո, Բոլոնիա, Իտալիա Օրերը՝ հոկտեմբերի 12-23, 2015 Ծրագրի նպատակն է՝ մասնակիցներին ընձեռել միջազգային փորձառության հնարավորություն, ինչը կարող  է խթանել մասնակիցների քաղաքացիական ակտիվությունն և միջմշակութային երկխոսությունը:  Երաժշտությունից բացի՝ ծրագրի ընթացքում վեր կհանվեն գյուղական կամ սահմանափակ հնարավորություններով քաղաքային երիտասարդների հիմնախնդիրները և կստեղծվի ընդհանուր  քննարկումների հարթակ: Իսկ ծրագրի ավարտին մասնակիցները կստեղծագործեն նոր երգ, որի նպատակը կլինի միջմշակութային  երկխոսության խթանումը, գյուղական կամ սահմանափակ հնարավորություններով քաղաքային երիտասարդների զարգացումը:  Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու...


   Title: “YOUR TURN – Games in Non-Formal Learning ”Place: Kobuleti, GeorgiaDates: September 26-October 04, 2015The general idea of this project is to bring together people that do youth work with younger youngsters (12-16 y.o.) to share experiences and develop competencies on using GAMES in non-formal settings not only as an element of fun, but as an effective learning opportunity for youth.The working language of the training is English. The deadline for applications is August 10th, 2015, by 15:00.  Should you have additional questions, please contact Valya Martirosyan at valya.martirosyan@yic.am.  *Applicants should be at least 18 years old. Apply for the projectTo download the infopack click here:&nbs...


mobility_transparent_2
   Անվանումը՝ “YOUR TURN – Games in Non-Formal Learning”Վայրը՝ Քոբուլեթի, ՎրաստանՕրերը՝ սեպտեմբերի 26-հոկտեմբերի 4, 2015Ծրագրի ընդհանուր գաղափարն է համախմբել երիտասարդական ոլորտի աշխատողների, ովքեր հատկապես աշխատում են պատանիների հետ (12-16 տարեկան) և կիսվել փորձով, զարգացնել ոչ ֆորմալ կրթության խաղեր, որոնք կարելի է օգտագործել ոչ միայն զվարճանքի, այլ նոր բաներ սովորելու համար:Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու վերջնաժամկետն է ս/թ օգոստոսի 10-ը, ժ. 15:00-ն:Հավելյալ հարցերի համար կարող եք  դիմել Վալյա Մարտիրոսյանին valya.martirosyan@yic.am էլ.  հասցեով: *Մասնակիցները պետք է լինեն առնվազն 18 տարեկան:Դիմել ծրագրինԾրագրի տեղեկատուն կարող եք ներբեռնել այստեղից՝  ...


mobility_transparent_1
            Title: “Conflict Resolution Through Negotiations”Place: Slavske, Western UkraineDates: August 30 – September 5, 2015The objectives of the project are:- to exchange experiences and raise awareness about understanding the conflict, its roots, types and different levels where conflicts can occur;- to discuss the notion of conflict in the framework of human rights;- to exchange information about participants‘ realities and to raise participants awareness about some current conflicts in Europe and analyze the effect that  these involuntary cause in other countries;- to help participants develop competences needed for using different tools for conflict resolution, to provide them with different tool...


mobility_transparent_1
            Անվանումը՝ “Conflict Resolution Through Negotiations”Վայրը՝ Սլավսկե, Արևմտյան ՈւկրաինաՕրերը՝օգոստոսի 30 - սեպտեմբերի 5, 2015Ծրագրի նպատակն է`- Փոխանակվել փորձով և բարձրացնել իրազեկությունը կոնֆլիկտների, դրանց հիմքերի և տարբեր մակարդակների մասին, որտեղ կոնֆլիկտներ կարողեն առաջանալ- Քննարկել կոնֆլիկտի էությունը մարդու իրավունքների համատեքստում- Փոխանակվել մասնակիցների` ներկա կոնֆլիկտների մասին ունեցած տեղեկություններով և պատկերացումներով, ինչպես նաև այն ներգործությամբ, որ այդ կոնֆլիկտները թողնում են այլ երկրների վրա-  Մասնակիցներին զինել կոնֆլիկտների հանգուցալուծման համարանհրաժեշտ գործիքներով, բանակցային հմտություններով` որպես կոնֆլիկտների լուծման մի եղանակ- Զարգացնել նոր նախաձեռնություն ներերիտասարդների հե...


mail.google.comyfui_0
On 17th of July ''Friday's Cafe'' took place in YIC NGO, which was titled ''Do it yourself’’.This time Friday’s Cafe’s aim was to encourage youth to make interesting souvenirs using old and useless things.The volunteers of YIC’s “European Voluntary Service” entertained the guests with sweets made by them. The guests especially liked Swedish chocolate balls that were also made by volunteers. ...


mail.google.comyfui_0
Հուլիսի 17- ին ԵՆԿ ՀԿ-ում տեղի ունեցավ «Ուրբաթօրյա Սրճարանի» հերթական հանդիպումը, որը կրում էր «Պատրաստիր ինքդ» խորագիրը: Այս անգամ «Ուրբաթօրյա Սրճարանի» նպատակն էր ոգևորել եիրտասարդներին` պատրաստելու հետաքրքիր հուշանվերներ արդեն իսկ հնացած կամ անպիտան դարձած իրերից: «Ուրբաթօրյա Սրճարանի» հյուրերին իրենց պատրաստած քաղցրավենիքներով հյուրասիրեցին ԵՆԿ ՀԿ «Եվրոպական կամավորական ծառայության» կամավորները: Մասնավորապես հյուրերի հավանության էր արժանացել շվեդական աղանդերը, որը ևս պատրաստել էին մեր միջազգային կամավորնեը: ...